×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

خبرهای ثانیه ای

true
    امروز  جمعه - ۱ تیر - ۱۳۹۷  
true
true
بمناسبت سومین سالروز ماهنامه هاتف جوان

هاتف سیستان و بلوچستان، ماهنامــه فرهنگــی و اجتماعــی هاتف جوان هــم متمایــز از دیگــر رسـانه ها نبـود و در ابتـدای کار بـا مشـکلات و سـختی هـای فراوانـی روبـرو بـود امـا بـه همـت اعضـای تحریریـه توانسـت بر این مشـکلات فایـق گـردد و راه و جایـگاه خـود را در بیـن مخاطبـان خـود پیـدا کنـد.

هاتف جوان فعالیـت خـود را در حـوزه جوانـان آغـاز کـرد، جـذب و راضـی نگـه داشـن مخاطبیـن جـوان کاری بسیاردشـوار اسـت. تفـاوت ماهنامـه هاتف جوان بـا دیگـر رسـانه هـای اسـتان را مـی تـوان در اعضـای تیـم تحریریـه آن دانسـت. چـون ایـن تیـم از جوانانـی خـوش ذوق کــه هــر کــدام در زمینــه ای خــاص ( علمــی، فرهنگــی، هنـری، ورزشـی و … ) متخصـص اسـت تشـکیل شـده و بـه همیـن علـت حرف دل جوانـان را بهتـر درک مـی کننـد و تمـام سـعی و تـلاش خـود را در جهـت تامیـن نیازهـای مخاطبیـن خـود بـکار می گیرنـد.

اگـر بخواهـم ماهنامـه هاتف جوان را در یـک جملـه تعریـف کنـم مـی توانـم بگویـم «هاتف جوان از جنـس جوانـان اسـت» زیـرا در ایـن ماهنامـه حـرف دل جوانـان را خـود جوانـان مـی زننـد کـه ایـن امر باعـث شـده کـه پـس از گذشـت ۳سـال از آغـاز بـه کار ایـن ماهنامه به یـک رسـانه پـر مخاطـب در بیـن جوانـان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان تبدیـل شـود و دیگرعلـت مقبولیـت هاتف جوان در بین مردم، سـادگی
و روانی نوشـته های آن اسـت کـه درک مطالـب آن را توسـط همـه اقشـار جامعـه ممکـن میسـازد.

بایـد بگویـم تمـام هـدف مـا در ایـن مـدت زدن حـرف دل جوانـان بوده و امیداوریـم بتوانیـم در ایـن راه بـا توسـعه کمـی و کیفـی بـه عنـوان پدیـدهای در خـور توجـه و امیدبخـش در میـان سـطوح مختلف جامعه بـه خصـوص حـوزه جوانـان تجـلی یافتـه و جایـگاه خـود را بـه عنـوان یـک رسـانه پرمخاطـب در اسـتانی کـه بیشـرین جوانـان کشـور را دارد حفــظ کنیم.

true
برچسب ها : , , , | http://hatef.sb/?p=16907
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد