کد خبر:16904
پ
محسن_پردل

هاتف جوان رسانه ای متفاوت برای جوانان سیستان و بلوچستان

همـه اینهـا دسـت بـه دسـت هـم داده انـد تـا هاتـف جـوان همـراه همیشـگی شـما جوانـان باشـند.

هاتف سیستان و بلوچستان، چـه زود دوسـال از چـاپ اولیـن شـماره رسـانه جوانان دیـار هامون و تفتـان گذشـت.

از شـوق و ذوق آذر سـال 1394روزهـای زیـادی نمـی گـذرد شـیرینی آن روزهـا هنـوز در دل و جانمـان هسـت ، خـدا را شـکر روزهـای خوبـی داشـتیم.

از حضـور در همـه نقـاط اسـتان حتـی در بخـش ها و روسـتاها و خوشـحالی از اسـتقبال خوب شـما از رسـانه خودتان و دو مرتبه حضور در نمایشـگاه مطبوعات کشـور و درخشـش در ایـن عرصـه و مهمـر از همـه اسـتقبال خـوب شـما از هاتـف جـوان و نظـرات سـازنده ای کـه دادیـد

و در واقـع چـراغ حرکـت مـا بـرای آینـده شـد و همـه اینهـا دسـت بـه دسـت هـم داده انـد تـا هاتـف جـوان همـراه همیشـگی شـما جوانـان باشـند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.