کد خبر:16901
پ
ملیحه_نیکبخت

پابه پای شما می آییم

حـالا دوبـاره اتاقـم پرشـده از کاغـذ، لبخندمـان را سـنجاق کـرده ایـم بـه تـک تـک صفحـات هاتـف

هاتف سیستان و بلوچستان، هاتـف کـم کـم دارد قـد مـی کشـد، برایـش جشـن گرفتـه ایـم. حـالا مــن رســیده ام بــه ســه ســالگی هاتــف. تــوی ایــن شــلوغی هــای روزمـره کـه صـدا بـه صـدا نمـی رسـد ایـن کـه فرصـت نمـی کنیـم بـه همدیگـر نـگاه کنیـم، وقتـی مـی بینیـم هنـوز هسـتند کسـانی کـه بـوی نـاب کاغـذ را مـی فهمنـد و اهـل خوانـدن هسـتند سر ذوقـمان مـی آورد.

حـالا دوبـاره اتاقـم پرشـده از کاغـذ، لبخندمـان را سـنجاق کـرده ایـم بـه تـک تـک صفحـات هاتـف.

ایـن کـه جایـی پیـدا کنیـم تـوی کتـاب خانـه هایتـان، تـوی کیفتـان و همـراه شـادی و غـم روزهـای جوانـی تـان باشـیم دلمـان را گـرم میکنــد و قلــم مــان را تواناتــر .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.